Fakty o naszej wodzie

1

ZAWIERA WARTOŚCIOWE SKŁADNIKI MINERALNE

Woda z wodociągu publicznego Konin– Kurów jest wodą średnio zmineralizowaną (ogólna zawartość minerałów mieści się w granicach 500 – 1500 mg/l), co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych, a nawet niektórych nazywanych mineralnymi.

2

JEST SYSTEMATYCZNIE BADANA W LABORATORIUM

Nad jakością wody w PWiK czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania jak i w wyznaczonych punktach na sieci ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie.

3

JEST W PEŁNI BEZPIECZNA MIKROBIOLOGICZNIE

Odbiorcy zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł głębinowych. W stacji uzdatniania woda ta poddawana jest procesowi polegającemu na jej napowietrzeniu, odżelazieniu i dezynfekcji chlorem gazowym, który zabija bakterie, wirusy i zapobiega ich pojawianiu się w wodociągu.

4

JEST TANIA

Jeden litr PEWICZANKI to koszt 0,00753 zł. Jeśli Twoja rodzina wypija miesięcznie 18 butelek wody mineralnej, to pijąc Pewiczankę zaoszczędzisz rocznie prawie 365 zł (średnia ceny wody butelkowanej 1,70 zł, pojemnośc butelki w kalkulacji 1,5 l.

Oblicz oszczędności w Twoim domu,

sprawdź ile zaoszczędzisz pijąc Pewiczankę.
Dowiedz się więcej, zobacz wideo!

O naszej wodzie

Do sieci wodociągowej, zaopatrującej mieszkańców Konina, tłoczona jest woda uzdatniona i w pełni bezpieczna mikrobiologicznie. Każdy mieszkaniec miasta może więc bezpiecznie spożywać wodę prosto z kranu swojego mieszkania, domu lub biura.

Woda z wodociągu publicznego Konin– Kurów jest wodą średnio zmineralizowaną (ogólna zawartość minerałów mieści się w granicach 500 – 1500 mg/l), co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych, a nawet niektórych nazywanych mineralnymi.

Nad jakością wody w PWiK czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania jak i w wyznaczonych punktach sieci Wyniki badań jakości wody umieszczane są na stronie internetowej www.pwik-konin.com.pl

Współpraca

Aktualności

Gaś pragnienie Pewiczanką

W dniach 21 i 22 lipca 2022 r. w godzinach 11:00 – 16:00 przygotowaliśmy dla Państwa saturator do dystrybucji wody Pewiczanki przy Domach Towarowych “Centrum”.

Z uwagi na bardzo wysokie temperatury nawadnianie się wodą o wysokiej jakości bogatej w minerały #Pewiczanka jest szczególnie ważne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu z wodą.

Na zdrowie!

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PWiK Sp. z o.o. – www.pwik-konin.com.pl 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego: pobierz

Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2012-12-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Test dostępności: kliknij

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe


Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów,

W całym serwisie włączony jest tzw. tabindex, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym,

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dostępność serwisu – aspekt techniczny

Serwis w umiarkowanym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec;

Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie;

Pułapki klawiaturowe – wykluczone;

Nagłówki – prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach;

Listy – prawidłowo użyte w całym serwisie;

Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka;

Formularze (informacja o błędach) – jeśli wyszukiwarka nie odnajdzie danego wyniku w serwisie, użytkownik zostanie o tym poinformowany;

Przygotowana jest strona 404;

Linki – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków;

Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych;

Nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie;

Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę;

Tabindex – prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna;

Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS;

Zgodność ze standardami – unikamy błędów składniowe HTML.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Robert Ganowicz, r.ganowicz@pwik-konin.com.pl, tel. (63) 240-39-11

Tomasz Czarny, t.czarny@pwik-konin.com.pl, (63) 240-39-11

Maciej Nowicki, m.nowicki@pwik-konin.com.pl, (63) 240-39-61

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dążymy do tego, by serwis http://www.pwik-konin.com.pl spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Do budynku Administracyjno-magazynowego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 49 prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony wschodniej stanowiące główne wejście dla Klientów oraz drugie wejście techniczne usytuowane od strony północnej budynku przeznaczone głównie dla osób związanych z funkcjonowaniem magazynu. Do wejścia głównego prowadzi chodnik z kostki betonowej, który na styku dróg dojazdowych został obniżony przy krawężnikach w celu umożliwienia łatwego podjazdu i podejścia osobom niepełnosprawnym.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w klimatyzowanym pomieszczeniu po lewej stronie od drugich drzwi wejściowych głównego wejścia.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest wyłącznie hol klatki schodowej i pomieszczenia BOK na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bezpośrednio w korytarzu przylegającym do BOK. Przed budynkiem w odległości 100 m wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Parking z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych nie jest ograniczony szlabanami otwieranymi i zamykanymi pętlami indukcyjnymi.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne


Brak

Delegacja z Ukrainy zwiedza Stację Wodociągową

W dniu 5 października 2021 roku Zbigniew Szymczak, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie, gościł Delegację z miasta Czernihow. W składzie Delegacji byli przedstawiciele Wodociągów w Czernihowie, Pan Sierigrej Malyavko – główny Dyrektor Zakładu Wodociągów w Czernihowie oraz Pani Tatiana Siemyonova – kierownik działu kontroli jakości wody, laboratorium i ekologii. W skład Delegacji weszli również Pan Oleg Lukash – dyrektor generalny firmy IN-Prem, Maxim Lukash – główny inżynier ds. AKPIA firmy IN-Prem, Walerij Sulima – główny inżynier firmy IN-Prem oraz przedstawiciele firmy NANTECH s.c. Łukasz Weber i Piotr Samelak – specjaliści ds. technologii uzdatniania wody.

Delegaci z ukraińskiego miasta Czernichow stoją przed dużym wyzwaniem inwestycyjnym i planują budowę stacji uzdatniania wody dla aglomeracji ponad 250 tys. mieszkańców. Jako przykład wzorowego obiektu uznali Stację Wodociągową Konin-Kurów, której modernizacja jest na ostatniej prostej, a jej koszt to ponad 41 mln złotych. Jest to największa inwestycja w historii „Pewiku”. Nowoczesna Stacja Wodociągowa znalazła uznanie wśród Delegatów. Przyglądali się procesowi uzdatniania i dezynfekcji wody oraz monitorowania jakości. Pozyskali informacje na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu i realizacji tak ważnej inwestycji. Dużym wsparciem dla uczestników delegacji okazały się również rozwiązania dotyczące automatyki procesów technologicznych.

Goście zwiedzili również obie konińskie oczyszczalnie ścieków, które zostały gruntownie zmodernizowane, a dzięki temu Konin jest w gronie niespełna 30% aglomeracji w Polsce, które spełniają wymogi unijnej dyrektywy „ściekowej” oraz wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Delegaci skorzystali także z zaproszenia Urzędu Miejskiego w Koninie. Gości przyjął z-ca Prezydenta Miasta Konina, Pan Paweł Adamów. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami inwestycyjnymi. Podczas spotkania Pan Łukasz Weber, reprezentant firmy NANTECH s.c., przyznał, że konińska Stacja Wodociągowa jest jedną z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju, a proces uzdatniania jest na najwyższym światowym poziomie i zapewni mieszkańcom Konina bezpieczeństwo dostaw czystej i świeżej wody.

Na koniec wizyty Delegaci mieli okazję zwiedzić teren, na którym wybudowana została (przy wsparciu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) farma fotowoltaiczna o mocy 2,2 MW oraz Laboratorium Badań Środowiskowych z akredytacją PCA.

Wierzymy, że doświadczenia zdobyte podczas wizyty w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie przydadzą się w budowie nowej stacji w Czernihowie.

Miłą niespodzianką było przesłane przez Pana Łukasza Webera w dniu 8 października 2021 r. podziękowanie skierowane do Prezesa Zarządu za profesjonalne przyjęcie delegacji, którego treść prezentujemy poniżej:

Szanowny Panie Prezesie,
pragnę złożyć podziękowania za bardzo profesjonalne, merytoryczne i serdeczne przyjęcie przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągowego z Czernihova na Ukrainie w osobie Dyrektora Generalnego – Pana Siergieja Malavko oraz Pani Naczelnik Wydziału Kontroli Jakości, Laboratorium i Ekologii – Tatiany Siemionovej, przedstawicieli ukraińskiej firmy IN-PREM oraz naszej skromnej reprezentacji firmy Nentech s.c. Na naszych gościach szczególne wrażenie wywarła zmodernizowana Stacji Uzdatniania Wody w Koninie, którą (jak zapewniali w rozmowach kuluarowych) stawiają sobie za wzór dla planowanej budowy podobnego obiektu w Czernihovie, szczególnie, że zarówno pod względem wydajności jak i jakości ujmowanej wody będą to zakłady tożsame. Nie ukrywam, że ja również byłem pozytywnie zaskoczony efektem prac modernizacyjnych, jakością robót, nowoczesnością zastosowanych rozwiązań – w tym szczególnie w procesie aeracji i dezynfekcji, czy też stopniem automatyzacji procesów, przekładającym się na optymalizację energetyczną produkcji wody. Obiekt został wykonany z dbałością o szczegóły techniczne, ale i estetyczne. I co najważniejsze, nowoczesne technologie jak dezynfekcja promieniami UV czy z wykorzystaniem bardzo czystego podchlorynu produkowanego na miejscu z soli kuchennej pozwolą dostarczyć mieszkańcom Konina wodę o najwyższych walorach jakościowych. Równie duże wrażenie wywołała na całej naszej delegacji polityka energetyczna firmy zmierzająca do maksymalizacji produkcji energii z własnych źródeł (w tym fantastycznej mocy farma fotowoltaiczna, czy międzyobiektowa sieć energetyczna średniego napięcia). Goście zgodnie podkreślali, że zobaczyli nowoczesne, sprawnie zarządzane Przedsiębiorstwo Wodociągowe, które może stanowić dla nich wyznacznik co do kierunków rozwoju.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję!
Z poważaniem
dr inż. Łukasz Weber
Specjalista ds. technologii produkcji wody
NENTECH S.C.

Wejście główne SUW

Bądźmy w kontakcie

Masz pytania? Napisz do nas.

Dane adresowe
  • Lokalizacja ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
  • Email: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
  • Telefon: +48 63 245 94 75
  • WWW: pwik-konin.com.pl
Formularz kontaktowy