Fakty o naszej wodzie

1

ZAWIERA WARTOŚCIOWE SKŁADNIKI MINERALNE

Woda z wodociągu publicznego Konin– Kurów jest wodą średnio zmineralizowaną (ogólna zawartość minerałów mieści się w granicach 500 – 1500 mg/l), co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych, a nawet niektórych nazywanych mineralnymi.

2

JEST SYSTEMATYCZNIE BADANA W LABORATORIUM

Nad jakością wody w PWiK czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania jak i w wyznaczonych punktach na sieci ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie.

3

JEST W PEŁNI BEZPIECZNA MIKROBIOLOGICZNIE

Odbiorcy zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł głębinowych. W stacji uzdatniania woda ta poddawana jest procesowi polegającemu na jej napowietrzeniu, odżelazieniu i dezynfekcji chlorem gazowym, który zabija bakterie, wirusy i zapobiega ich pojawianiu się w wodociągu.

4

JEST TANIA

Jeden litr PEWICZANKI to koszt 0,00753 zł. Jeśli Twoja rodzina wypija miesięcznie 18 butelek wody mineralnej, to pijąc Pewiczankę zaoszczędzisz rocznie prawie 365 zł (średnia ceny wody butelkowanej 1,70 zł, pojemnośc butelki w kalkulacji 1,5 l.

Oblicz oszczędności w Twoim domu,

sprawdź ile zaoszczędzisz pijąc Pewiczankę.
Dowiedz się więcej, zobacz wideo!

O naszej wodzie

Do sieci wodociągowej, zaopatrującej mieszkańców Konina, tłoczona jest woda uzdatniona i w pełni bezpieczna mikrobiologicznie. Każdy mieszkaniec miasta może więc bezpiecznie spożywać wodę prosto z kranu swojego mieszkania, domu lub biura.

Woda z wodociągu publicznego Konin– Kurów jest wodą średnio zmineralizowaną (ogólna zawartość minerałów mieści się w granicach 500 – 1500 mg/l), co znaczy, że zawiera więcej minerałów niż wiele wód źródlanych, a nawet niektórych nazywanych mineralnymi.

Nad jakością wody w PWiK czuwa laboratorium, w którym wykonywane są badania zarówno na poszczególnych etapach procesu uzdatniania jak i w wyznaczonych punktach sieci Wyniki badań jakości wody umieszczane są na stronie internetowej www.pwik-konin.com.pl

Współpraca

Aktualności

Światowy Tydzień Wody

Wczoraj pierwszy dzień wiosny, dzisiaj Światowy Dzień Wody!

22 marca jest dniem przypominającym nam wszystkim o wartości wody w środowisku. To szczególny dzień dla przedsiębiorstw wodociągowych. Tym bardziej cieszymy się, że szkoły podstawowe w Koninie tak licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie do odwiedzenia Stacji Wodociągowej.

W tym roku rozszerzyliśmy obchody Światowego Dnia Wody na Tydzień Wody w PWiK! Od 21 do 24 marca otwieramy bramy Stacji Wodociągowej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Uczestnicy warsztatów mają okazję odwiedzić zamknięty na co dzień obiekt i zapoznać się z procesem produkcji wody.

Zajęcia podzielone zostały na dwie części. W pierwszej kolejności przedstawiono prezentację multimedialną. Druga cześć to wycieczka po ścieżce produkcji wody.

Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach i chętnie zadają nieoczywiste pytania 😊

Kilka ciekawostek z dotychczasowych zajęć:

  1. Ile wody zużywamy do produkcji bawełnianej koszulki? 2700 litrów!
  2. Ile wody potrzebujemy do produkcji bawełny? Dla 1kg dżinsu aż 11 000 litrów!
  3. Ile wody dziennie dostarczamy Mieszkańcom Konina? ok.8000 m3
  4. Jak głębokie są studnie, z których pobieramy wodę do uzdatnienia? Od 90 do 120 m

Dbajmy o środowisko, w którym żyjemy. Szanujmy wodę i jej zasoby.

Pewiczanka – dobra woda z kranu

Gaś pragnienie Pewiczanką

W dniach 21 i 22 lipca 2022 r. w godzinach 11:00 – 16:00 przygotowaliśmy dla Państwa saturator do dystrybucji wody Pewiczanki przy Domach Towarowych “Centrum”.

Z uwagi na bardzo wysokie temperatury nawadnianie się wodą o wysokiej jakości bogatej w minerały #Pewiczanka jest szczególnie ważne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu z wodą.

Na zdrowie!

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PWiK Sp. z o.o. – www.pwik-konin.com.pl 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego: pobierz

Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2012-12-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Test dostępności: kliknij

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe


Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów,

W całym serwisie włączony jest tzw. tabindex, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym,

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dostępność serwisu – aspekt techniczny

Serwis w umiarkowanym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec;

Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie;

Pułapki klawiaturowe – wykluczone;

Nagłówki – prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach;

Listy – prawidłowo użyte w całym serwisie;

Formularze (konstrukcja) – prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka;

Formularze (informacja o błędach) – jeśli wyszukiwarka nie odnajdzie danego wyniku w serwisie, użytkownik zostanie o tym poinformowany;

Przygotowana jest strona 404;

Linki – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków;

Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych;

Nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie;

Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę;

Tabindex – prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna;

Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS;

Zgodność ze standardami – unikamy błędów składniowe HTML.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Robert Ganowicz, r.ganowicz@pwik-konin.com.pl, tel. 63 240-39-58

Paweł Gorzkowski, p.gorzkowski@pwik-konin.com.pl, 63 240-39-59

Maciej Nowicki, m.nowicki@pwik-konin.com.pl, 63 240-39-61

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dążymy do tego, by serwis http://www.pwik-konin.com.pl spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Do budynku Administracyjno-magazynowego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 49 prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony wschodniej stanowiące główne wejście dla Klientów oraz drugie wejście techniczne usytuowane od strony północnej budynku przeznaczone głównie dla osób związanych z funkcjonowaniem magazynu. Do wejścia głównego prowadzi chodnik z kostki betonowej, który na styku dróg dojazdowych został obniżony przy krawężnikach w celu umożliwienia łatwego podjazdu i podejścia osobom niepełnosprawnym.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w klimatyzowanym pomieszczeniu po lewej stronie od drugich drzwi wejściowych głównego wejścia.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest wyłącznie hol klatki schodowej i pomieszczenia BOK na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bezpośrednio w korytarzu przylegającym do BOK. Przed budynkiem w odległości 100 m wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Parking z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych nie jest ograniczony szlabanami otwieranymi i zamykanymi pętlami indukcyjnymi.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne


Brak

Bądźmy w kontakcie

Masz pytania? Napisz do nas.

Dane adresowe
  • Lokalizacja ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
  • Email: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
  • Telefon: +48 63 245 94 75
  • WWW: pwik-konin.com.pl
Formularz kontaktowy